පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

සභාපති සහ කොමසාරිස්වරුන්-2021, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව

විනිසුරු උපාලි අබේරත්න (විශ්‍රාමික) සභාපති  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම (විශ්‍රාමික) කොමසාරිස් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ‌ඒ.මොහොමඩ් නහියා කොමසාරිස්    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

සභාපති සහ කොමසාරිස්වරුන්-2016, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව

මහින්ද ගම්මන්පිල මයා සභාපති  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විශ්‍රාමික විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ එස්.ජී පුංචිහේවා කොමසාරිස්  
 ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍ර මිය කොමසාරිස්  
 
 
තොරතුරු නිළධාරී:

 

නම්කළ නිළධාරී :

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව
දුර/ෆැක්ස්: 011 2691007,ඊ-මේල් -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්