පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

සභාපති සහ කොමසාරිස්වරුන්-2021, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව

විනිසුරු උපාලි අබේරත්න (විශ්‍රාමික) සභාපති  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම (විශ්‍රාමික) කොමසාරිස් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ‌ඒ.මොහොමඩ් නහියා කොමසාරිස්    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

සභාපති සහ කොමසාරිස්වරුන්-2016, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව

මහින්ද ගම්මන්පිල මයා සභාපති  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විශ්‍රාමික විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන කොමසාරිස්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීතිඥ එස්.ජී පුංචිහේවා කොමසාරිස්  
 ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍ර මිය කොමසාරිස්  
 
 
තොරතුරු නිළධාරී:
ලසන්ති විමලසුරේන්ද්‍ර මිය පරිපාලන නිළධාරී,
තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව
දුර/ෆැක්ස් Fax: 011 2691625,ඊ-මේල් -  aoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
නම්කළ නිළධාරී :

 

 

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්