පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: පේ‍්‍රමලාල් අබේසේකර මහතා

පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 අගෝස්තු 21, 2017 ඔක්තෝබර් 16, 2017 නොවැම්බර් 06 සහ 2017 නොවැම්බර් 27

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/25/2017

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්