පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: පේ‍්‍රමලාල් අබේසේකර මහතා
පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, ජූලි 17
තීන්දුව:

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්