பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: Mr. Premalal Abeysekera

Public Authority: Ministry of Education

Appeal to be Heard on: July 17th, 2017 & August 21st, 2017

Order:

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings