පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: ටෙරන්ස් ප‍්‍රියන්ත තිරිමාන්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA)
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 17 සහ 2017 අගෝස්තු 14
තීන්දුව:

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්