பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

மேன்முறையீட்டாளா: திரு டெரனஸ் பிhpயந்த திhpமனே
பகிரங்க அதிகாரசபை: மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 17, 2017 மற்றும் ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings