பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: Mr. G. P. Amarasekera

Public Authority: Department of Examinations

Appeal Heard on: July 17th, 2017

Order:

rtiDownload
Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings