பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: Mr. Basheer Segudawood

Public Authority: Presidential Secretariat

Appeal to be Heard on: Oct 16th, 2017

Order:

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings