පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: බෂීර් සේගුඩාවුඞ් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, අගෝස්තු 08
නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/22/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්