පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: බෂීර් සේගුඩාවුඞ් මහතා

පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, අගෝස්තු 08

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/22/2017

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්