පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: බෂීර් සේගුඩාවුඞ් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, අගෝස්තු 08
නියෝග:

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්