පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: බෂීර් සේගුඩාවුඞ් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, අගෝස්තු 08
නියෝග:

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්