பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

No.

Public Authority

Date of Letter

01

Divisional Secretariat- Gonapinuwala

05/04/2017

02

Department for Registration of Persons

04/04/2017

03

Ministry of Home Affairs

05/04/2017

04

Divisional Secretariat -Deraniyagala

11/04/2017

05

District Secretariat - Nuwara Eliya

17/04/2017

06

Seethawakapura Urban Council - Awissawela

29/03/2017

07

Chief Secretary’s Secretariat - Northern Provincial Council

31/03/2017

08

Divisional Secretariat, Nuwaragam Palatha East- Anuradhapura

09/03/2017

09

Ministry of Education, Information Technology & Cultural Affairs - Sabaragamuwa Provincial Council

13/02/2017

10

Office of the District Director of Health Service - Galle

15/03/2017

11

Sri Lanka Insurance Corporation Ltd.

06/04/2017

12

Divisional Secretariat -  Anamaduwa

22/03/2017

13

Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

19/04/2017

14

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

28/02/2017

15

Divisional Secretariat - Haldumulla

08/03/2017

16

Municipal Council - Gampaha

08/03/2017

17

Pannala Pradeshiya Sabha

07/03/2017

18

Divisional Secretariat -  Hambantota

28/02/2017 & 07/04/2017

19

Divisional Secretariat – Bulathkohupitiya

07/03/2017

20

Consumer Affairs Authority (2 letters)

28/02/2017

21

Department of Immigration & Emigration

15/03/2017

22

Divisional Secretariat - Ruwanwella

14/03/2017

23

Ministry of City Planning & Water Supply

08/03/2017

24

Ministry of Sports

17/03/2017

25

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

27/02/2017

26

Ministry of National Policies & Economic Affairs

03/03/2017

27

Employees Trust Fund Board

22/02/2017

28

Udabage Tamil School- Boralankada

10/03/2017

29

District Secretariat - Kegalle

20/03/2017

30

Office of the Cabinet of Ministers

27/03/2017

31

Sri Lanka Rupavahini Corporation

16/03/2017

32

Divisional Secretariat – Vavuniya

04/03/2017

33

Divisional Secretariat- Vavuniya North

06/03/2017

34

Divisional Secretariat - Hikkaduwa

23/02/2017

35

Provincial Public Service Commission – Southern Province

14/03/2017

36

Seethawaka Pradeshiya Sabha - Hanwella

15/03/2017

37

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

16/03/2017

38

Haldumulla Pradeshiya Sabha

15/03/2017

39

Ministry of Petroleum Resources Development

10/03/2017

40

Divisional Secretariat- Mahawewa

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

Divisional Secretariat- Mahakumbukkadawala

16/02/2017

42

Divisional Secretariat - Homagama

23/02/2017

43

Gampaha Municipal Council

01/03/2017

44

Imbulpe Pradeshiya Sabha - Balangoda

14/02/2017

45

Sri Lanka Customs

01/03/2017

46

Employees Trust Fund Board

22/02/2017

47

Presidential Secretariat

16/02/2017

48

Department of Meteorology

09/02/2017

49

Central Bank of Sri Lanka (2 letters)

31/01/2017

50

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

28/02/2017

51

Chief Secretary’s Secretariat - Eastern Province

31/03/2017

52

Secretariat of the Governor - Western Province

25/04/2017

53

Divisional Secretariat - Baddegama

15/03/2017

54

Provincial Public Service Commission - Eastern Province

19/04/2017

55

University of Moratuwa

08/05/2017

56

Kiriella Multipurpose Co-op Society Ltd. Idangoda - Kiriella

 

57

Department of Health Services – Southern Province

11/04/2017

58

North Western Province Engineering Department

22/03/2017

59

District Secretariat - Kalutara

26/04/2017

60

Divisional Secretariat - Kuruwita

26/04/2017

61

Galle Municipal Council

05/05/2017

62

Madulla Divisional Secretariat - Dambagalla

05/05/2017

63

Chief Secretary’s Office – Southern Province

03/05/2017

64

Office of the District Director of Health Service - Galle

20/04/2017

65

Ministry of Public Administration & Management

20/03/2017

66

Ministry of Education, Information Technology & Cultural Affairs

13/02/2017

67

Chief Secretary’s Office – Central Province

08/05/2017

68

Divisional Secretariat - Thawalama

09/05/2017

69

Divisional Secretariat - Badalkumbura

03/05/2017

 

As at 31/05/2017
List is currently being further classified and upgraded

Recent Decisions in Appeal (2023)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்