பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

No.

Public Authority

Date of Letter

01

Divisional Secretariat- Gonapinuwala

05/04/2017

02

Department for Registration of Persons

04/04/2017

03

Ministry of Home Affairs

05/04/2017

04

Divisional Secretariat -Deraniyagala

11/04/2017

05

District Secretariat - Nuwara Eliya

17/04/2017

06

Seethawakapura Urban Council - Awissawela

29/03/2017

07

Chief Secretary’s Secretariat - Northern Provincial Council

31/03/2017

08

Divisional Secretariat, Nuwaragam Palatha East- Anuradhapura

09/03/2017

09

Ministry of Education, Information Technology & Cultural Affairs - Sabaragamuwa Provincial Council

13/02/2017

10

Office of the District Director of Health Service - Galle

15/03/2017

11

Sri Lanka Insurance Corporation Ltd.

06/04/2017

12

Divisional Secretariat -  Anamaduwa

22/03/2017

13

Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

19/04/2017

14

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

28/02/2017

15

Divisional Secretariat - Haldumulla

08/03/2017

16

Municipal Council - Gampaha

08/03/2017

17

Pannala Pradeshiya Sabha

07/03/2017

18

Divisional Secretariat -  Hambantota

28/02/2017 & 07/04/2017

19

Divisional Secretariat – Bulathkohupitiya

07/03/2017

20

Consumer Affairs Authority (2 letters)

28/02/2017

21

Department of Immigration & Emigration

15/03/2017

22

Divisional Secretariat - Ruwanwella

14/03/2017

23

Ministry of City Planning & Water Supply

08/03/2017

24

Ministry of Sports

17/03/2017

25

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

27/02/2017

26

Ministry of National Policies & Economic Affairs

03/03/2017

27

Employees Trust Fund Board

22/02/2017

28

Udabage Tamil School- Boralankada

10/03/2017

29

District Secretariat - Kegalle

20/03/2017

30

Office of the Cabinet of Ministers

27/03/2017

31

Sri Lanka Rupavahini Corporation

16/03/2017

32

Divisional Secretariat – Vavuniya

04/03/2017

33

Divisional Secretariat- Vavuniya North

06/03/2017

34

Divisional Secretariat - Hikkaduwa

23/02/2017

35

Provincial Public Service Commission – Southern Province

14/03/2017

36

Seethawaka Pradeshiya Sabha - Hanwella

15/03/2017

37

Divisional Secretariat - Gonapinuwala

16/03/2017

38

Haldumulla Pradeshiya Sabha

15/03/2017

39

Ministry of Petroleum Resources Development

10/03/2017

40

Divisional Secretariat- Mahawewa

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

Divisional Secretariat- Mahakumbukkadawala

16/02/2017

42

Divisional Secretariat - Homagama

23/02/2017

43

Gampaha Municipal Council

01/03/2017

44

Imbulpe Pradeshiya Sabha - Balangoda

14/02/2017

45

Sri Lanka Customs

01/03/2017

46

Employees Trust Fund Board

22/02/2017

47

Presidential Secretariat

16/02/2017

48

Department of Meteorology

09/02/2017

49

Central Bank of Sri Lanka (2 letters)

31/01/2017

50

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

28/02/2017

51

Chief Secretary’s Secretariat - Eastern Province

31/03/2017

52

Secretariat of the Governor - Western Province

25/04/2017

53

Divisional Secretariat - Baddegama

15/03/2017

54

Provincial Public Service Commission - Eastern Province

19/04/2017

55

University of Moratuwa

08/05/2017

56

Kiriella Multipurpose Co-op Society Ltd. Idangoda - Kiriella

 

57

Department of Health Services – Southern Province

11/04/2017

58

North Western Province Engineering Department

22/03/2017

59

District Secretariat - Kalutara

26/04/2017

60

Divisional Secretariat - Kuruwita

26/04/2017

61

Galle Municipal Council

05/05/2017

62

Madulla Divisional Secretariat - Dambagalla

05/05/2017

63

Chief Secretary’s Office – Southern Province

03/05/2017

64

Office of the District Director of Health Service - Galle

20/04/2017

65

Ministry of Public Administration & Management

20/03/2017

66

Ministry of Education, Information Technology & Cultural Affairs

13/02/2017

67

Chief Secretary’s Office – Central Province

08/05/2017

68

Divisional Secretariat - Thawalama

09/05/2017

69

Divisional Secretariat - Badalkumbura

03/05/2017

 

As at 31/05/2017
List is currently being further classified and upgraded

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்