පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

පොදු අධිකාරි සඳහා RTI කොමිසමේ නියමයන්

අංකය.

රාජ්‍ය අධිකාරිය

ලිපියේ සඳහන් දිනය

01

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

05/04/2017

02

පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

04/04/2017

03

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

05/04/2017

04

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැරණියගල

11/04/2017

05

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- නුවරඑළිය

17/04/2017

06

සීතාවකපුර නගර සභාව  අවිස්සාවේල්ල

29/03/2017

07

ප්‍රධාන ලේඛම් කාර්යාලය,  උතුරු පළාත් සභාව

31/03/2017

08

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නුවරගම් පළාත  නැගෙනහිර- අනුරාධපුර

09/03/2017

09

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්‍ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුපළාත් සභාව

13/02/2017

10

සෞඛය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය- ගාල්ල

15/03/2017

11

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

06/04/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  ආණමඩුව

22/03/2017

13

සෞඛය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

19/04/2017

14

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

28/02/2017

15

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හල්දුමුල්ල

08/03/2017

16

මහ නගර සභාව ගම්පහ

08/03/2017

17

පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව

07/03/2017

18

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

28/02/2017 & 07/04/2017

19

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය–  බුලත්කොහුපිටිය

07/03/2017

20

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (ලිපි 2)

28/02/2017

21

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

15/03/2017

22

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රුවන්වැල්ල

14/03/2017

23

නගරය සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය

08/03/2017

24

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය

17/03/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

27/02/2017

26

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

03/03/2017

27

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

28

උඩබාගේ දමිළ පාසල බොරලකඳ

10/03/2017

29

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගල්ල

20/03/2017

30

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය

27/03/2017

31

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

16/03/2017

32

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය –  වව්නියාව

04/03/2017

33

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උතුරු වව්නියාව

06/03/2017

34

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  හික්කඩුව

23/02/2017

35

පළාත් රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - දකුණු පළාත

14/03/2017

36

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව - හංවැල්ල

15/03/2017

37

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

16/03/2017

38

හල්දුමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

15/03/2017

39

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමත්‍යංශය

10/03/2017

40

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහවැව

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහකුඹුක්කදවල

16/02/2017

42

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- හෝමාගම

23/02/2017

43

මහා නගර සභාව ගම්පහ

01/03/2017

44

ඉඹුල්පේ ප්රාදේශීය සභාවේ - බලංගොඩ

14/02/2017

45

ශ්‍රී ලංකා රේගුව

01/03/2017

46

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

47

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

16/02/2017

48

කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව

09/02/2017

49

ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව (2 ලිපි)

31/01/2017

50

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

28/02/2017

51

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය - නැගෙනහිර පළාත

31/03/2017

52

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය- බස්නාහිර පළාත

25/04/2017

53

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බද්දේගම

15/03/2017

54

පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව - නැගෙනහිර පළාත

19/04/2017

55

මොරටුව විශ්ව විද්යාලය

08/05/2017

56

කිරිඇල්ල බහුකාර්ය සමුපකාර සමිතිය ඉඩන්ගොඩ - කිරිඇල්ල

 

57

සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

11/04/2017

58

වයඹ පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

22/03/2017

59

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

26/04/2017

60

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- කුරුවිට

26/04/2017

61

මහා නගර සභාව ගාල්ල

05/05/2017

62

මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-    දඹගල්ල

05/05/2017

63

ප්‍රධාන  ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

03/05/2017

64

සෞඛ්ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -  ගාල්ල

20/04/2017

65

රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමත්‍යංශය

20/03/2017

66

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමත්‍යංශය

13/02/2017

67

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය– මධ්‍යම පළාත

08/05/2017

68

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- තවලම

09/05/2017

69

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බඩල්කුඹුර

03/05/2017

31/05/2017 වන විට:

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020, 05.02.2020, 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

ප්‍රදීප් කමල් [...]

අභියාචක: ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2018.09.17; 2018.10.29; 2019.01.07; 2019.04.22; 2019.06.11

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018