පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

පොදු අධිකාරි සඳහා RTI කොමිසමේ නියමයන්

අංකය.

රාජ්‍ය අධිකාරිය

ලිපියේ සඳහන් දිනය

01

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

05/04/2017

02

පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

04/04/2017

03

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

05/04/2017

04

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැරණියගල

11/04/2017

05

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- නුවරඑළිය

17/04/2017

06

සීතාවකපුර නගර සභාව  අවිස්සාවේල්ල

29/03/2017

07

ප්‍රධාන ලේඛම් කාර්යාලය,  උතුරු පළාත් සභාව

31/03/2017

08

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නුවරගම් පළාත  නැගෙනහිර- අනුරාධපුර

09/03/2017

09

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්‍ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුපළාත් සභාව

13/02/2017

10

සෞඛය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය- ගාල්ල

15/03/2017

11

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

06/04/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  ආණමඩුව

22/03/2017

13

සෞඛය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

19/04/2017

14

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

28/02/2017

15

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හල්දුමුල්ල

08/03/2017

16

මහ නගර සභාව ගම්පහ

08/03/2017

17

පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව

07/03/2017

18

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

28/02/2017 & 07/04/2017

19

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය–  බුලත්කොහුපිටිය

07/03/2017

20

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (ලිපි 2)

28/02/2017

21

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

15/03/2017

22

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රුවන්වැල්ල

14/03/2017

23

නගරය සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය

08/03/2017

24

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය

17/03/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

27/02/2017

26

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

03/03/2017

27

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

28

උඩබාගේ දමිළ පාසල බොරලකඳ

10/03/2017

29

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගල්ල

20/03/2017

30

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය

27/03/2017

31

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

16/03/2017

32

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය –  වව්නියාව

04/03/2017

33

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උතුරු වව්නියාව

06/03/2017

34

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  හික්කඩුව

23/02/2017

35

පළාත් රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - දකුණු පළාත

14/03/2017

36

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව - හංවැල්ල

15/03/2017

37

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

16/03/2017

38

හල්දුමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

15/03/2017

39

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමත්‍යංශය

10/03/2017

40

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහවැව

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහකුඹුක්කදවල

16/02/2017

42

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- හෝමාගම

23/02/2017

43

මහා නගර සභාව ගම්පහ

01/03/2017

44

ඉඹුල්පේ ප්රාදේශීය සභාවේ - බලංගොඩ

14/02/2017

45

ශ්‍රී ලංකා රේගුව

01/03/2017

46

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

47

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

16/02/2017

48

කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව

09/02/2017

49

ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව (2 ලිපි)

31/01/2017

50

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

28/02/2017

51

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය - නැගෙනහිර පළාත

31/03/2017

52

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය- බස්නාහිර පළාත

25/04/2017

53

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බද්දේගම

15/03/2017

54

පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව - නැගෙනහිර පළාත

19/04/2017

55

මොරටුව විශ්ව විද්යාලය

08/05/2017

56

කිරිඇල්ල බහුකාර්ය සමුපකාර සමිතිය ඉඩන්ගොඩ - කිරිඇල්ල

 

57

සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

11/04/2017

58

වයඹ පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

22/03/2017

59

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

26/04/2017

60

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- කුරුවිට

26/04/2017

61

මහා නගර සභාව ගාල්ල

05/05/2017

62

මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-    දඹගල්ල

05/05/2017

63

ප්‍රධාන  ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

03/05/2017

64

සෞඛ්ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -  ගාල්ල

20/04/2017

65

රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමත්‍යංශය

20/03/2017

66

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමත්‍යංශය

13/02/2017

67

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය– මධ්‍යම පළාත

08/05/2017

68

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- තවලම

09/05/2017

69

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බඩල්කුඹුර

03/05/2017

31/05/2017 වන විට:

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්