පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

පොදු අධිකාරි සඳහා RTI කොමිසමේ නියමයන්

අංකය.

රාජ්‍ය අධිකාරිය

ලිපියේ සඳහන් දිනය

01

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

05/04/2017

02

පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

04/04/2017

03

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

05/04/2017

04

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැරණියගල

11/04/2017

05

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- නුවරඑළිය

17/04/2017

06

සීතාවකපුර නගර සභාව  අවිස්සාවේල්ල

29/03/2017

07

ප්‍රධාන ලේඛම් කාර්යාලය,  උතුරු පළාත් සභාව

31/03/2017

08

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නුවරගම් පළාත  නැගෙනහිර- අනුරාධපුර

09/03/2017

09

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්‍ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුපළාත් සභාව

13/02/2017

10

සෞඛය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය- ගාල්ල

15/03/2017

11

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

06/04/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  ආණමඩුව

22/03/2017

13

සෞඛය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

19/04/2017

14

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

28/02/2017

15

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හල්දුමුල්ල

08/03/2017

16

මහ නගර සභාව ගම්පහ

08/03/2017

17

පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව

07/03/2017

18

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

28/02/2017 & 07/04/2017

19

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය–  බුලත්කොහුපිටිය

07/03/2017

20

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (ලිපි 2)

28/02/2017

21

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

15/03/2017

22

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රුවන්වැල්ල

14/03/2017

23

නගරය සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය

08/03/2017

24

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය

17/03/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

27/02/2017

26

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

03/03/2017

27

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

28

උඩබාගේ දමිළ පාසල බොරලකඳ

10/03/2017

29

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගල්ල

20/03/2017

30

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය

27/03/2017

31

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

16/03/2017

32

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය –  වව්නියාව

04/03/2017

33

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උතුරු වව්නියාව

06/03/2017

34

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  හික්කඩුව

23/02/2017

35

පළාත් රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - දකුණු පළාත

14/03/2017

36

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව - හංවැල්ල

15/03/2017

37

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

16/03/2017

38

හල්දුමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

15/03/2017

39

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමත්‍යංශය

10/03/2017

40

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහවැව

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහකුඹුක්කදවල

16/02/2017

42

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- හෝමාගම

23/02/2017

43

මහා නගර සභාව ගම්පහ

01/03/2017

44

ඉඹුල්පේ ප්රාදේශීය සභාවේ - බලංගොඩ

14/02/2017

45

ශ්‍රී ලංකා රේගුව

01/03/2017

46

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

47

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

16/02/2017

48

කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව

09/02/2017

49

ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව (2 ලිපි)

31/01/2017

50

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

28/02/2017

51

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය - නැගෙනහිර පළාත

31/03/2017

52

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය- බස්නාහිර පළාත

25/04/2017

53

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බද්දේගම

15/03/2017

54

පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව - නැගෙනහිර පළාත

19/04/2017

55

මොරටුව විශ්ව විද්යාලය

08/05/2017

56

කිරිඇල්ල බහුකාර්ය සමුපකාර සමිතිය ඉඩන්ගොඩ - කිරිඇල්ල

 

57

සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

11/04/2017

58

වයඹ පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

22/03/2017

59

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

26/04/2017

60

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- කුරුවිට

26/04/2017

61

මහා නගර සභාව ගාල්ල

05/05/2017

62

මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-    දඹගල්ල

05/05/2017

63

ප්‍රධාන  ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

03/05/2017

64

සෞඛ්ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -  ගාල්ල

20/04/2017

65

රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමත්‍යංශය

20/03/2017

66

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමත්‍යංශය

13/02/2017

67

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය– මධ්‍යම පළාත

08/05/2017

68

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- තවලම

09/05/2017

69

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බඩල්කුඹුර

03/05/2017

31/05/2017 වන විට:

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්