පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

පොදු අධිකාරි සඳහා RTI කොමිසමේ නියමයන්

අංකය.

රාජ්‍ය අධිකාරිය

ලිපියේ සඳහන් දිනය

01

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

05/04/2017

02

පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

04/04/2017

03

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

05/04/2017

04

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැරණියගල

11/04/2017

05

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- නුවරඑළිය

17/04/2017

06

සීතාවකපුර නගර සභාව  අවිස්සාවේල්ල

29/03/2017

07

ප්‍රධාන ලේඛම් කාර්යාලය,  උතුරු පළාත් සභාව

31/03/2017

08

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නුවරගම් පළාත  නැගෙනහිර- අනුරාධපුර

09/03/2017

09

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්‍ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුපළාත් සභාව

13/02/2017

10

සෞඛය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය- ගාල්ල

15/03/2017

11

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

06/04/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  ආණමඩුව

22/03/2017

13

සෞඛය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

19/04/2017

14

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගොනපිනුවල

28/02/2017

15

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හල්දුමුල්ල

08/03/2017

16

මහ නගර සභාව ගම්පහ

08/03/2017

17

පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව

07/03/2017

18

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

28/02/2017 & 07/04/2017

19

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය–  බුලත්කොහුපිටිය

07/03/2017

20

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (ලිපි 2)

28/02/2017

21

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

15/03/2017

22

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රුවන්වැල්ල

14/03/2017

23

නගරය සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය

08/03/2017

24

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය

17/03/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

27/02/2017

26

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

03/03/2017

27

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

28

උඩබාගේ දමිළ පාසල බොරලකඳ

10/03/2017

29

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගල්ල

20/03/2017

30

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය

27/03/2017

31

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

16/03/2017

32

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය –  වව්නියාව

04/03/2017

33

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උතුරු වව්නියාව

06/03/2017

34

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  හික්කඩුව

23/02/2017

35

පළාත් රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - දකුණු පළාත

14/03/2017

36

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව - හංවැල්ල

15/03/2017

37

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගෝනපිනුවල

16/03/2017

38

හල්දුමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

15/03/2017

39

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමත්‍යංශය

10/03/2017

40

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහවැව

23/02/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 31/03/2017

41

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- මහකුඹුක්කදවල

16/02/2017

42

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- හෝමාගම

23/02/2017

43

මහා නගර සභාව ගම්පහ

01/03/2017

44

ඉඹුල්පේ ප්රාදේශීය සභාවේ - බලංගොඩ

14/02/2017

45

ශ්‍රී ලංකා රේගුව

01/03/2017

46

සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය

22/02/2017

47

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

16/02/2017

48

කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව

09/02/2017

49

ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව (2 ලිපි)

31/01/2017

50

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

28/02/2017

51

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය - නැගෙනහිර පළාත

31/03/2017

52

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය- බස්නාහිර පළාත

25/04/2017

53

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බද්දේගම

15/03/2017

54

පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව - නැගෙනහිර පළාත

19/04/2017

55

මොරටුව විශ්ව විද්යාලය

08/05/2017

56

කිරිඇල්ල බහුකාර්ය සමුපකාර සමිතිය ඉඩන්ගොඩ - කිරිඇල්ල

 

57

සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

11/04/2017

58

වයඹ පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

22/03/2017

59

දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

26/04/2017

60

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- කුරුවිට

26/04/2017

61

මහා නගර සභාව ගාල්ල

05/05/2017

62

මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-    දඹගල්ල

05/05/2017

63

ප්‍රධාන  ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

03/05/2017

64

සෞඛ්ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -  ගාල්ල

20/04/2017

65

රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමත්‍යංශය

20/03/2017

66

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමත්‍යංශය

13/02/2017

67

ප්‍රධාන ලේකම්, ලේකම් කාර්යාලය– මධ්‍යම පළාත

08/05/2017

68

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- තවලම

09/05/2017

69

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- බඩල්කුඹුර

03/05/2017

31/05/2017 වන විට:

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

Ongoing In-Person Hearings

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

B.G. Piyaseeli v. Municipal Council Dehiwela- [...]

Appellant: B.G. Piyaseeli

Public Authority: Municipal Council Dehiwela

Dates of Appeal Hearing: February 6th 2018 & April 20th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/79/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

කපිතාන් ද සොයිසා [...]

අභියාචක: කපිතාන් ද සොයිසා සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.11.06, 2017.11.27, 2018.01.30, 2018.02.23, 2018.03.16, 2018.04.03, 2018.05.30, 2018.07.17

නියෝග

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/89/2017

 

Ceylon Bank Employees Union (Regional Development [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union (Regional Development Bank Branch)

Public Authority: Regional Development Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018 & March 27th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/160/2017

Ceylon Bank Employees Union v. Peoples Bank – [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, March 27th 2018 and May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/58/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

Dileep Amuthan v. Ministry of Defence – [...]

Appellant: Dileep Amuthan

Public Authority: Ministry of Defence

Date of Appeal Hearing: March 3rd 2018, May 15th 2018 and July 3rd 2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2018

 

Dileep Amuthan v. Presidential Secretariat - [...]

Appellant: Dileep Amuthan

Public Authority: Presidential Secretariat

Date of Appeal Hearing: April 3rd 2018, May 15th 2018 and July 3rd 2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/114/2017

 

Dushyanthi Suriapperuma v. Sri Lanka Medical [...]

Appellant: Dushyanthi Suriapperuma

Public Authority: Sri Lanka Medical Council

Date of Appeal Hearing: November 20th 2017, January 16th 2018, March 16th 2018, April 24th 2018, 22nd May 2018 & 05th June 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/036/2017

G.D.R.U.U. Abeyrathna v. Department of [...]

Appellant: G.D.R.U.U. Abeyrathna and Nishantha Hettiarachchi

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, February 23rd 2018 and April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/182 & 183/2017

 

H. M. C. A. Jayasiri v. Sri Lanka Police/ [...]

Appellant: H. M. C. A. Jayasiri

Public Authority: Sri Lanka Police/ Assistant Superintendent of Police’s Office Awissawella

Dates of Appeal Hearing: January 8th 2018, March 23rd 2018 and May 15th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/154/2017

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30th May 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

ස්වාධීන වෙරළ [...]

අභියාචක: ස්වාධීන වෙරළ සංරක්ෂණ සංගමය

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.03.27/2018.05.15

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/84/2018

 

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018 and June 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.G. Paranagama v. Teaching Hospital Karapitiya - [...]

Appellant: K.G. Paranagama

Public Authority: Teaching Hospital Karapitiya

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018 & April 20th 2018

Order:

 

K.G.S. Rathnasekera v. National Gem & Jewellery [...]

Appellant: K.G.S. Rathnasekera

Public Authority: National Gem & Jewellery Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

K.K. Dharmasena v. Ministry of Health- [...]

Appellant: K.K. Dharmasena

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.M.G. Kodikara v. District Secretariat - Matale [...]

Appellant: K.M.G. Kodikara

Public Authority: District Secretariat - Matale

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ [...]

අභියාචක: කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.04.20, 2018.06.05, 2018.08.14

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

L. N. Dissanayake v. The Institute of Chartered [...]

Appellant: L. N. Dissanayake

Public Authority: The Institute of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 30th May 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/189/2018

 

L.D. Abeywardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: L.D. Abeywardena

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: July 3rd 2018

Order:

 

M.A.D. Wijesinghe v. Commission to Investigate [...]

Appellant: M.A.D. Wijesinghe

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption

Dates of Appeal Hearing: May 30th 2018 and July 17th 2018

Order: 

RTICAppeal/195/2018

 

M.D.S.A. Perera v. Divisional Secretariat [...]

Appellant: M.D.S.A. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat Seethwaka- Hanwella

Dates of Appeal Hearing: February 14th 2018, May 15th 2018 and July 10th 2018

Order: 

RTICAppeal/164/2017

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

N.M. Wijesena v. Divisional Secretariat - Mahawa [...]

Appellant: N. M. Wijesena

Public Authority: Divisional Secretariat - Mahawa

Dates of Appeal Hearing: December 22nd 2017 (Documentary), March 02nd 2018 (Documentary) & April 24th 2018

Order:

 

P.D.M. Upashantha v. University of Sri [...]

Appellant: P.D.M. Upashantha

Public Authority: University of Sri Jayawaradenapura

Date of Appeal Hearing: December 4th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2017 - P.D.M. Upashantha v. University of Sri Jayawaradenapura

R. M. Rathnayake v. Auditor General’s [...]

Appellant: R. M. Rathnayake

Public Authority: Auditor General’s Department

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018 and July 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

RTICAppeal/39/2017 - [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/39/2017

Rajendra Wijesinghe v. Agrarian Development [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/61/2017

S. Dharshanan v. University of Jaffna - [...]

Appellant: S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Sabra Zahid v. Judicial Services Commission - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Judicial Services Commission

Dates of Appeal Hearing: 19.06.2018, 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/237/2018

 

Sabra Zahid v. Registrar General’s Department - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Registrar General’s Department

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

ශ්‍රීන් සරුර් එ. [...]

අභියාචක: ශ්‍රීන් සරුර්

පොදු අධිකාරිය: අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය; 15/05/2018, 10/07/2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sri Lanka Red Cross Society v. Ministry of Home [...]

Appellant: Sri Lanka Red Cross Society

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018 and June 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2018

 

T. Edirithilaka v. National Authority on Tobacco [...]

Appellant: T. Edirithilaka

Public Authority: National Authority on Tobacco and Alcohol

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/143/2018

 

T. Gohilarajah v. Department of Examinations - [...]

Appellant: T. Gohilarajah

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/120/2018

 

RTICAppeal/06/2017 - [...]

Appellant: Transparency International Sri Lanka

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: June 19th, 2017, August 8th, 2017 & September 25th, 2017

Order:

Order:

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018

 

Verite Research (Pvt. ) Ltd. v. Central Bank of [...]

Appellant: Verite Research (Pvt.) Ltd.

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25 & 26/2018

 

Voice Against Corruption v. Ceylon Electricity [...]

Appellant: Voice Against Corruption

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 19.06.2018, 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/242/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.M.S. Ruwan Kumara v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: W.M.S. Ruwan Kumara

Public Authority: Divisional Secretariat, Habaraduwa

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: June 26th 2018

Order:

 

කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති එ. [...]

අභියාචක: කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති

පොදු අධිකාරිය: නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ,පදවි ශ්‍රී පුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 12.06.2018, 31.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/85/2018