පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2019

A.A. Lionel v. Beruwala Pradeshiaya Sabha Aluthgama - RTICAppeal/1273/2019

Appellant:A.A. Lionel

Public Authority: Beruwala Pradeshiaya Sabha Aluthgama

Dates of Appeal Hearing: 07.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1273/2019

 

A.A.Yogarani v Divisional Secretariat Valikamam South West- RTICAppeal/1187/2019

Appellant: A.A.Yogarani

Public Authority: Divisional Secretariat Valikamam South West

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1187/2019

 

ඒ. අබේගුණවර්ධන එ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/1198/2019

අභියාචක: ඒ. අබේගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1198/2019

 

A. Arokianathan v Ministry of Defense - RTICAppeal/1130/2019

Appellant: A. Arokianathan

Public Authority: Ministry of Defense

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1130/2019

 

A B Stembo Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/996/2019

Appellant: A B Stembo

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/996/2019

 

ඒ.ඩි.කේ. රූපසිංහ එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/857/2019

අභියාචක: ඒ.ඩි.කේ. රූපසිංහ

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 30.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/857/2019

 

A Elanko v Chief Secretary’s Secretariat, Northern Provincial Council RTIC - RTICAppeal/1402/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Northern Provincial Council RTIC/p>

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1402/2019

 

A Elanko v Provincial Public Service Commission, Northern Province RTIC - RTICAppeal/1408/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Provincial Public Service Commission, Northern Province RTIC

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1408/2019

 

ඒ.ජි.ජි.සි. කුලතුංග එ.  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හොරණ - RTICAppeal/1072/2019

අභියාචක: ඒ.ජි.ජි.සි. කුලතුංග

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හොරණ

අභියාචනා දිනය: 08.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1072/2019

 

A.K.A. Asam .Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/1180/2019

Appellant: A.K.A. Asam

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1180/2019

 

A.K.P. MAHINDA VS. MINISTRY OF TRANSPORT - RTICAppeal/447/2019

Appellant: A.K.P. Mahinda

Public Authority: Ministry of Transport

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/447/2019

 

A.M. Ahamed v. District Secretariat Mannar - RTICAppeal/1069/2019

Appellant: A.M. Ahamed

Public Authority: District Secretariat Mannar

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1069/2019

 

ඒ.එම්. ආරිෆ් එ. මුදල් අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/983/2019

අභියාචක: ඒ.එම්. ආරිෆ්

පොදු අධිකාරිය: මුදල් අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/983/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1792/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1792/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1793/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1793/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1794/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1794/2019

 

A.M Fowzan Vs Zonal Education Office - RTICAppeal/1741/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Zonal Education Office

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1741/2019

 

ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1065/2019

අභියාචක: ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1065/2019

 

A.R.H Amarasekara Vs. Urban Development Authority - RTICAppeal/1061/2019

Appellant: A.R.H Amarasekara

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1061/2019

 

ඒ. රාජපක්ෂ එ. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය - RTICAppeal/1268/2019

අභියාචක: ඒ. රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 07.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1268/2019

 

ඒ. රාජපක්ෂ  එ  ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය - RTICAppeal/1172/2019

අභියාචක: ඒ. රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1172/2019

 

ඒ.එස් .එම් ජයරත්න එ. විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/855/2019

අභියාචක: ඒ.එස් .එම් ජයරත්න

පොදු අධිකාරිය: විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 26.03.2019, 23.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/855/2019

 

A Shanthini Devi, Thayalan Premina, A Jeyarani v District Secretariat Kandawalai - RTICAppeal/1253-A,B,C/2019

Appellant: A Shanthini Devi, Thayalan Premina, A Jeyarani

Public Authority: District Secretariat Kandawalai

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1253- A,B,C/2019

 

ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්. සංජීව එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/858/2019

අභියාචක: ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්. සංජීව

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 30.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/858/2019

 

ඒ. ඒ. එම්. ඩී. ජයසිරි එ. පානදුර පොලිසිය - RTICAppeal/927/2019

අභියාචක: ඒ. ඒ. එම්. ඩී. ජයසිරි

පොදු අධිකාරිය: පානදුර පොලිසිය

අභියාචනා දිනය: 05.11.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/927/2019

 

ඒ.එල්.සි.අතපත්තු එ . මහා නගර සභාව, ගම්පහ - RTICAppeal/828/2019

අභියාචක: ඒ.එල්.සි.අතපත්තු

පොදු අධිකාරිය: මහා නගර සභාව, ගම්පහ

අභියාචනා දිනය: 2019.09.16

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/828/2019

 

ඒ.එම්. ආරිෆ් එ. මුදල් අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/844/2019

අභියාචක: ඒ.එම්. ආරිෆ්

පොදු අධිකාරිය: මුදල් අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/844/2019

 

Amalini De Sayrah v. SL CERT - RTICAppeal/981/2019

Appellant: Amalini De Sayrah

Public Authority: SL CERT

Dates of Appeal Hearing: 07.05.2019; 10.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/981/2019

 

B A Mendis v. CEB - RTICAppeal/1248/2019

Appellant: B A Mendis

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1248/2019

 

B.D. Weerasinghe v Pradeshiya Sabha, Katana - RTICAppeal/896/2019

Appellant: B.D. Weerasinghe

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Katana

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/896/2019

 

බී.ඩී. වීරසිංහ එ. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/897/2019

අභියාචක: බී.ඩී. වීරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/897/2019

 

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය එ. ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව - RTICAppeal/1670/2019

අභියාචක: ලංකා බැංකු සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1670/2019

 

බි.වී.ඒ.එස්.මුණසිංහ එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යටියන්තොට - RTICAppeal/1103/2019

අභියාචක: බි.වී.ඒ.එස්.මුණසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යටියන්තොට

අභියාචනා දිනය: 15.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1103/2019

 

C. J. Wijewardena v Sri Lanka Telecom - RTICAppeal/1366/2019

Appellant: C. J. Wijewardena

Public Authority: Sri Lanka Telecom

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1366/2019

 

C. Sivasuthan v Ministry of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs- Northern Provincial Council

Appellant: C. Sivasuthan

Public Authority: Ministry of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs- Northern Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1133/2019

 

Center for Policy Alternatives v Ministry of Justice and Prison Reforms - RTICAppeal/1491/2019

Appellant: Center for Policy Alternatives

Public Authority: Ministry of Justice and Prison Reforms

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1491/2019

 

Ceylon Electrical Board Technological Engineers and Superintended Union v. CEB - RTICAppeal/1247/2019

Appellant: Ceylon Electrical Board Technological Engineers and Superintended Union

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1247/2019

 

චාන්දනී ඉලුක්පිටිය එ. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, අවිස්සාවේල්ල - RTICAppeal/1073/2019

අභියාචක: චාන්දනී ඉලුක්පිටිය

පොදු අධිකාරිය: මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, අවිස්සාවේල්ල

අභියාචනා දිනය: 08.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1073/2019

 

Chandranath Weerakkody Vs. Ministry Of Sports - RTICAppeal/937/2019

Appellant: Chandranath Weerakkody

Public Authority: Ministry Of Sports

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/937/2019

 

CPA v. Presidential Secretariat - RTICAppeal/1548/2019

Appellant: CPA

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019, 27.08.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1548/2019

 

ඩි.ඩි.ජේ.එල්. ප්‍රියලාල් එ. භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය - RTICAppeal/1528/2019

අභියාචක: ඩි.ඩි.ජේ.එල්. ප්‍රියලාල්

පොදු අධිකාරිය: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 17.12.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1528/2019

 

D.D.P.K. De Alwis v Urban Development Authority - RTICAppeal/754/2019

Appellant: D.D.P.K. De Alwis

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 23.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/754/2019

 

D.G.A. Udugama .Vs. Excise Department - RTICAppeal/822/2019

Appellant: K.G. Bandupema

Public Authority: Ministry Of Defence

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/822/2019

 

ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ එ. ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය - RTICAppeal/1029/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1029/2019

 

ඩී. ජී. ශ්‍රීමතී  ජයවර්ධන  එ  අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලය - RTICAppeal/1495/2019

අභියාචක: ඩී. ජී. ශ්‍රීමතී  ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1495/2019

 

ඩී.ජී.ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමරත්න එ. තැපැල් මූලස්ථානය - RTICAppeal/1262/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමරත්න

පොදු අධිකාරිය: තැපැල් මූලස්ථානය

අභියාචනා දිනය: 03.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1262/2019

 

ඩී.ජේ.බී. ද සිල්වා එ. නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/1223/2019

අභියාචක: ඩී.ජේ.බී. ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1223/2019

 

ඩී.ජේ.අයි.කේ. සිරිවර්ධන එ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/1278/2019

අභියාචක: ඩී.ජේ.අයි.කේ. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.01

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1278/2019

 

ඩී.ජේ.අයි.කේ. සිරිවර්ධන එ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/1355-1278-1293/2019

අභියාචක: ඩී.ජේ.අයි.කේ. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.01

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1355-1278-1293/2019

 

ඩී. ජේ. කේ. අයි. සිරිවර්ධන එ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය. - RTICAppeal/1435/2019

අභියාචක: ඩී. ජේ. කේ. අයි. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය.

අභියාචනා දිනය: 05.11.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1435/2019

 

ඩි.කේ.කිර්තිතිස්ස එ. මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/989/2019

අභියාචක: ඩි.කේ.කිර්තිතිස්ස

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 28.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/989/2019

 

ඩි.කේ.කිර්තිතිස්ස එ. මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/990/2019

අභියාචක: ඩි.කේ.කිර්තිතිස්ස

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 03.06.2019, 28.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/990/2019

 

ඩී.එල්. අමරසිංහ එ. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය - RTICAppeal/951/2019

අභියාචක: ඩී.එල්. අමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 07.05.2019, 13.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/951/2019

 

ඩී.එල්. අමරසිංහ එ. සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/953/2019

අභියාචක: ඩී.එල්. අමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.17

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/953/2019

 

D. L. Amarasinghe vs. St. Aloysius College - RTICAppeal/942/2019

Appellant: D. L. Amarasinghe

Public Authority: St. Aloysius College

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/942/2019

 

ඩී.එල්.කේ. මුදුන්කොටුව එ. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය - RTICAppeal/1363/2019

අභියාචක: ඩී.එල්.කේ. මුදුන්කොටුව

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.08; 2019.11.05

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1363/2019

 

D.M.A. Karunasiri v Land Commissioner General's Department - RTICAppeal/837/2019

Appellant:D.M.A. Karunasiri

Public Authority: Land Commissioner General's Department

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019, 23.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/837/2019

 

ඩී. එම්. එස්. මැදගම එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1332/2019

අභියාචක: ඩී. එම්. එස්. මැදගම

පොදු අධිකාරිය: රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1332/2019

 

D.Sunil v Zonal Education Office, Mawanella - RTICAppeal/967/2019

Appellant: D.Sunil

Public Authority: Zonal Education Office, Mawanella

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/967/2019

 

D.Sunil v Zonal Education Office, Trincomalee- RTICAppeal/968/2019

Appellant: D.Sunil

Public Authority: Zonal Education Office, Trincomalee

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/968/2019

 

දයා ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/885/2019

අභියාචක: දයා ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 02.04.2019, 19.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/885/2019

 

දොඩන්ගොඩගේ කාංචනා එ. කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය  - RTICAppeal/1383/2019

අභියාචක: දොඩන්ගොඩගේ කාංචනා

පොදු අධිකාරිය: ලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.15; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1383/2019

 

Dr. A.L Ameerudeen v University Grant Commission - RTICAppeal/1053/2019

Appellant: Dr. A.L Ameerudeen

Public Authority: University Grant Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1053/2019

 

Dr Nanda and others v. UDA - RTICAppeal/1141/2019

Appellant: Dr Nanda

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019; 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1141/2019

 

Dr T B Ananda Jayalal  v The Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - RTICAppeal/890/2019

Appellant: Dr T B Ananda Jayalal

Public Authority: The Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/890/2019

 

ඊ.ඒ. ඩී සේරම් එ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - RTICAppeal/1006/2019

අභියාචක: ඊ.ඒ . ඩී සේරම්

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

අභියාචනා දිනය: 21.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1006/2019

 

E.H. Ciryl Gunrathne v. Divisional Secretariat Tangalle - RTICAppeal/1101/2019

Appellant: E.H. Ciryl Gunrathne

Public Authority: Divisional Secretariat Tangalle

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1101/2019

 

E.M.B.P Gunasekara Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1552/2019

Appellant: E.M.B.P Gunasekara

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1552/2019

 

E.M. Sameer v Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/1174/2019

Appellant: E.M. Sameer

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1174/2019

 

ඊ.එම්.ඩී. ඒකනායක එ. සංගණන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1140/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.07.17

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1140/2019

 

G.A.J. Weerasinghe Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1064/2019

Appellant: G.A.J. Weerasinghe

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1064/2019

 

ජි. අමරසිරි එ. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/861/2019

අභියාචක: ජි. අමරසිරි

පොදු අධිකාරිය: ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/861/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/987/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/987/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/988/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/988/2019

 

G.G.N. Lakmal Gunasekara v. Ministry of Health - RTICAppeal/1116/2019

Appellant: G.G.N. Lakmal Gunasekara

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019, 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1116/2019

 

ජී. ඉන්දික තුෂාර එ. කොළඹ මහ නගර සභාව - RTICAppeal/1335/2019

අභියාචක: ජී. ඉන්දික තුෂාර

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.11.04

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1335/2019

 

G. L. F. Perera v Central Bank of Sri Lanka - RTICAppeal/1381/2019

Appellant: G. L. F. Perera

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1381/2019

 

ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ එ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල - RTICAppeal/1415/2019

අභියාචක: ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල

අභියාචනා දිනය: 29.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1415/2019

 

ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ එ. පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිය - RTICAppeal/1368/2019

අභියාචක: ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ

පොදු අධිකාරිය: පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.08

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1368/2019

 

ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/1498/2019

අභියාචක: ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.11.26

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1498/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1043/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1043/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1055/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1055/2019

 

එච්. බන්දුසේන එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1097/2019

අභියාචක: එච්. බන්දුසේන

පොදු අධිකාරිය: ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.11.04

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1097/2019

 

H.M Dissanayake Vs. Land Commissioner General’s Department - RTICAppeal/1135/2019

Appellant: H.M Dissanayake

Public Authority: Land Commissioner General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1135/2019

 

එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර එ. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය - RTICAppeal/1233/2019

අභියාචක: එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.23

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1233/2019

 

එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1194/2019

අභියාචක: එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.02

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1194/2019

 

H.S. Wickrama Aratchchi .Vs. Municipal Council Matara - RTICAppeal/1204/2019

Appellant: H.S. Wickrama Aratchchi

Public Authority: Municipal Council Matara

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1204/2019

 

Hajara Cassim Vs. Muslim Ladies Collage - RTICAppeal/994/2019

Appellant: Hajara Cassim

Public Authority: Muslim Ladies Collage

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/994/2019

 

Harold Fernando v Catholic Education Office - RTICAppeal/1090/2019

Appellant: Harold Fernando

Public Authority: Catholic Education Office

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1090/2019

 

එච්.ජී. චන්දන ජයලත් එ. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය  - RTICAppeal/1167/2019

අභියාචක: එච්.ජී. චන්දන ජයලත්

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019, 10.12.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1167/2019

 

එච්.ජී. චන්දන ජයලත් එ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල - RTICAppeal/1165/2019

අභියාචක: එච්.ජී. චන්දන ජයලත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1165/2019

 

එච්.එම්. දුමිදු අනුරංග සමරසේකර එ. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව - RTICAppeal/1502/2019

අභියාචක: එච්.එම්. දුමිදු අනුරංග සමරසේකර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 17.12.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1502/2019

 

එච්.එම්. ජයසේකර එ. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/829/2019

අභියාචක: එච්.එම්. ජයසේකර

පොදු අධිකාරිය: ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.06.19

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/829/2019

 

I.G.L. Jayaweera v. Ministry of Education, Southern Province - RTICAppeal/1058/2019

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Ministry of Education, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: 01.07.2019; 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1058/2019

 

අයි. එම්. ගුණවර්ධන එ කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අ

අභියාචක: අයි. එම්. ගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 21.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/997/2019

 

අයි. එම්. ගුණවර්ධන එ කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අ

අභියාචක: අයි. එම්. ගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/997/2019

 

I.R. Siriwardhane v. Valuation Department - RTICAppeal/1106/2019

Appellant: I.R. Siriwardhane

Public Authority: Valuation Department

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1106/2019

 

රක්ෂණ සේවක සංගමය එ. සී/ස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව - RTICAppeal/880/2019

අභියාචක: රක්ෂණ සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: සී/ස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

අභියාචනා දිනය: 2019.04.02; 2019.06.11; 24.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/880/2019

 

J.A.D.G.A. Jayakodi v. Department of Local Government, North Western - RTICAppeal/810/2019

Appellant: J.A.D.G.A. Jayakodi

Public Authority: Department of Local Government, North Western

Dates of Appeal Hearing: 10.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/810/2019

 

ජේ.ඒ.ඩී.ජි.ඒ. ජයකොඩි එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1218/2019

අභියාචක: ජේ.ඒ.ඩී.ජි.ඒ. ජයකොඩි

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 09.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1218/2019

 

J.A.S Karunasena Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1067/2019

Appellant: J.A.S Karunasena

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1067/2019

 

J.W.N. Udayantha De Silva .Vs. Polpithigama Divisional Secretariat - RTICAppeal/887/2019

Appellant: J.W.N. Udayantha De Silva

Public Authority: Polpithigama Divisional Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 24.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/887/2019

 

John Wilson v Colombo Municipal Council - RTICAppeal/1144/2019

Appellant: John Wilson

Public Authority: Colombo Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1144/2019

 

John Wilson v Urban Development Authority - RTICAppeal/1382/2019

Appellant: John Wilson

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1382/2019

 

K.A.U.S. Kumarasinghe v Ministry of Education - RTICAppeal/1119/2019

Appellant: K.A.U.S. Kumarasinghe

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1119/2019

 

කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.කේ. චන්ද්‍රලතා එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ලුණුගම්වෙහෙර - RTICAppeal/1234/2019

අභියාචක: කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.කේ. චන්ද්‍රලතා

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ලුණුගම්වෙහෙර

අභියාචනා දිනය: 2019.09.23

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1234/2019

 

K.G. Bandupema .Vs. Ministry Of Defence - RTICAppeal/823/2019

Appellant: K.G. Bandupema

Public Authority: Ministry Of Defence

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/823/2019

 

කේ.ජි. ආර්. ඩයස් එ. පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය  - RTICAppeal/866/2019

අභියාචක: කේ.ජි.ආර්. ඩයස්

පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 06.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/866/2019

 

K.G.R.Dias v Pradeshiya Sabha Wattala - RTICAppeal/867/2019

Appellant: K.G.R.Dias

Public Authority: Pradeshiya Sabha Wattala

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/867/2019

 

කේ.ජී.යූ. ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා එ. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/832/2019

අභියාචක: කේ.ජී.යූ. ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 29.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/832/2019

 

කේ. ජී .යු  ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1034/2019

අභියාචක: කේ. ජී .යු  ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1034/2019

 

K.G.U. Indrajith Silva Vs. Department Of Prisions - RTICAppeal/1520/2019

Appellant: K.G.U. Indrajith Silva

Public Authority: Department Of Prisions

Dates of Appeal Hearing: 14.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1520/2019

 

කේ.ජේ.පී.කේ. පෙරේරා එ. මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය - RTICAppeal/816/2019

අභියාචක: කේ.ජේ.පී.කේ. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 12.03.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/816/2019

 

K. Kularajendram v Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha, Karaveddy - RTICAppeal/1424/2019

Appellant: K. Kularajendram

Public Authority: Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha, Karaveddy

Dates of Appeal Hearing: 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1424/2019

 

කේ.එම්.එච්. සුදත් එ. ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, මහනුවර - RTICAppeal/1163/2019

අභියාචක: කේ.එම්.එච්. සුදත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, මහනුවර

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019, 10.12.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1163/2019

 

K. Parthiban v DS Vavuniya - RTICAppeal/1081/2019

Appellant: K. Parthiban

Public Authority: DS Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1081/2019

 

කේ. එස්.කේ. පෙරේරා එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය  - RTICAppeal/1417/2019

අභියාචක: කේ. එස්.කේ. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.29

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1417/2019

 

K.S.  Sarath   Chandrasiri   Vs.  Zonal Education  Office  Mathugama - RTICAppeal/1008/2019

Appellant: K.S.  Sarath   Chandrasiri

Public Authority: Zonal Education  Office  Mathugama

Dates of Appeal Hearing: 10.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1008/2019

 

K. Vijayakumar v Department of Agrarian Development, Jaffna - RTICAppeal/1139/2019

Appellant: K. Vijayakumar

Public Authority: Department of Agrarian Development, Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1139/2019

 

Kalmunai Forum v District Secretariat Ampara - RTICAppeal/1257/2019

Appellant: Kalmunai Forum

Public Authority: District Secretariat Ampara

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1257/2019

 

Kalmunai Forum v Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/1190/2019

Appellant: Kalmunai Forum

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1190/2019

 

Kamal Abeysinghe v Royal College, Colombo/ Ministry of Education - RTICAppeal/879/2019

Appellant: Kamal Abeysinghe

Public Authority: Royal College, Colombo/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/879/2019

 

කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන එ ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව- RTICAppeal/769/2019

අභියාචක: කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.20

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/769/2019

 

පූජ්‍ය කිතලගම ධම්මාලංකාර හිමි එ. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බත්තරමුල්ල - RTICAppeal/1410/2019

අභියාචක: පූජ්‍ය කිතලගම ධම්මාලංකාර හිමි

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බත්තරමුල්ල

අභියාචනා දිනය: 2019.10.29

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1410/2019

 

එල් ආනන්ද එ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව - RTICAppeal/1265/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1265/2019

 

L.L. Bandula Perera Vs. Lanka Suger Company Limited - RTICAppeal/1157/2019

Appellant: L.L. Bandula Perera

Public Authority: Lanka Suger Company Limited

Dates of Appeal Hearing: 19.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1157/2019

 

L.R.N. Karunasena V. State Timber Corporation - RTICAppeal/838/2019

Appellant: L.R.N. Karunasena

Public Authority: State Timber Corporation

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/838/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. අනුරාධපුර මහ නගර සභාව - RTICAppeal/971/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: අනුරාධපුර මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/971/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව - RTICAppeal/948/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/948/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය - RTICAppeal/975/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/975/2019

 

දේශීය අදායම් පොදු සේවක සංගමය එ. දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/993/2019

අභියාචක: දේශීය අදායම් පොදු සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/993/2019

 

M.D. Dayananda v Pradeshiya Sabha, Mathugama - RTICAppeal/898/2019

Appellant: M.D. Dayananda

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Mathugama

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/898/2019

 

එම්.ඩී. සාගර චන්ද්‍රරත්න එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1216/2019

අභියාචක: එම්.ඩී. සාගර චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 09.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1216/2019

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - RTICAppeal/239/2018

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.G.S. Maddumasooriya V. Ministry of Education - RTICAppeal/1095/2019

Appellant: M.G.S. Maddumasooriya

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1095/2019

 

M.H.Fairooz v Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police - RTICAppeal/643/2018

Appellant: M.H.Fairooz

Public Authority: Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/643/2018

 

M.I.M. Haris v Ministry of Education - RTICAppeal/1189/2019

Appellant: M.I.M. Haris

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1189/2019

 

එම්. ජේ. පුෂ්පකුමාර වික්‍රමසිංහ  එ  ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය - RTICAppeal/1042/2019

අභියාචක: එම්. ජේ. පුෂ්පකුමාර වික්‍රමසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019, 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1042/2019

 

M K B Jayasekera v Office of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman) - RTICAppeal/1237/2

Appellant: M K B Jayasekera

Public Authority: Office of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman)

Dates of Appeal Hearing: 29.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1237/2019

 

එම්.එල්.ඒ්.ගුණපාල එ. ප්‍රාදේශිය සභාව බුලත්සිංහල - RTICAppeal/1245/2019

අභියාචක: එම්.එල්.ඒ්.ගුණපාල

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශිය සභාව බුලත්සිංහල

අභියාචනා දිනය: 20.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1245/2019

 

එම්. එම්.සි. මායාදුන්නේ එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම  - RTICAppeal/980/2019

අභියාචක: එම්. එම්.සි. මායාදුන්නේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම

අභියාචනා දිනය: 03.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/980/2019

 

M.M.M. Farzan Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1021/2019

Appellant: M.M.M. Farzan

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 17/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1021/2019

 

M.M. Selvaratnam v National Water Supply And Drainage Board - RTICAppeal/1516/2019

Appellant: M.M. Selvaratnam

Public Authority: National Water Supply And Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1516/2019

 

M.R.M. Ameem .Vs. Zonal Education Office, Kegalle - RTICAppeal/1196/2019

Appellant: M.R.M. Ameem

Public Authority: Zonal Education Office, Kegalle

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1196/2019

 

එම්. රාෆි එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1361/2019

අභියාචක: එම්. රාෆි

පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.11.04

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1361/2019

 

M. Rizan Vs PS Panadura - RTICAppeal/963/2019

Appellant: M. Rizan

Public Authority: PS Panadura

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/963/2019

 

M. Sarvananthan v UGC - RTICAppeal/1222/2019

Appellant: M. Sarvananthan

Public Authority: UGC

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1222/2019

 

M. Surendran v Urban Council, Vavuniya - RTICAppeal/1256/2019

Appellant: M. Surendran

Public Authority: Urban Council, Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1256/2019

 

එම්. ටි. සි. ඇලෙක්සැන්ඩර් එ. සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/629/2018

අභියාචක: එම්. ටි. සි. ඇලෙක්සැන්ඩර්

පොදු අධිකාරිය: සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 14.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/629/2018

 

Malinda Seneviratne v. Department of Prisons - RTICAppeal/1492/2019

Appellant: Malinda Seneviratne

Public Authority: Department of Prisons

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1492/2019

 

Malinda Seneviratne v Information Officer, Department of Prisons - RTICAppeal/1492/2019

Appellant: Malinda Seneviratne

Public Authority: Department of Prisons

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1492/2019

 

මනිමෙල් වඩු තිලකරත්න එ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/1418/2019

අභියාචක: මනිමෙල් වඩු තිලකරත්න

පොදු අධිකාරිය: විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 29.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1418/2019

 

මෙත්සිරි ද සිල්වා එ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය - RTICAppeal/1166/2019

අභියාචක: මෙත්සිරි ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1166/2019

 

මෙත්සිරි ද සිල්වා එ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය  - RTICAppeal/807/2019

අභියාචක: මෙත්සිරි ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 19.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/807/2019

 

Muttukrishna Sarvananthan v The University Grants Commission - RTICAppeal/1511/2019

Appellant: Muttukrishna Sarvananthan

Public Authority: The University Grants Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1511/2019

 

N.C.S.P. Mendis vs. Divisional Secretariat, Aanamaduwa - RTICAppeal/938/2019

Appellant: N.C.S.P. Mendis

Public Authority: Divisional Secretariat, Aanamaduwa

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/938/2019

 

එන්.ජි. බන්දුවතී එ. ගාල්ල මහා නගර සභාව - RTICAppeal/1272/2019

අභියාචක: එන්.ජි. බන්දුවතී

පොදු අධිකාරිය: ගාල්ල මහා නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 07.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1272/2019

 

එන්.ජි.ඩි.එන්. පියසේන එ. අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යාලය , සබරගමුව පළාත් සභාව, නවනගරය, රත්නපුර - RTICAppeal/1023/201

අභියාචක: එන්.ජි.ඩි.එන්. පියසේන

පොදු අධිකාරිය: අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යාලය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නවනගරය, රත්නපුර

අභියාචනා දිනය: 28.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1023/2019

 

එන්. එන්. ලීලාවතී  එ  ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව - RTICAppeal/1458/2019

අභියාචක: එන්. එන්. ලීලාවතී

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1458/2019

 

N.P.R. Mendis .Vs. University Of Kelaniya - RTICAppeal/1425/2019

Appellant: N.P.R. Mendis

Public Authority: University Of Kelaniya

Dates of Appeal Hearing: 21.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1425/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1397/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1397/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1398/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1398/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1399/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1399/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/805/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/805/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා  එ  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය- RTICAppeal/1209/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා

පොදු අධිකාරිය: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.06; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1209/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා  එ  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය- RTICAppeal/1210/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා

පොදු අධිකාරිය: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.06; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1210/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා  එ  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය- RTICAppeal/1211/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා

පොදු අධිකාරිය: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.06; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1211/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා  එ  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය- RTICAppeal/1212/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා

පොදු අධිකාරිය: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.06; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1212/2019

 

එන්. ඩබ්.සී.පී.ලංකා එ. ශ්‍රී ලංකා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය - RTICAppeal/1367/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්.සී.පී.ලංකා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.08; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1367/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්. එම්. රාජනායක බණ්ඩාර එ. ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය - RTICAppeal/1050/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්. එම්. රාජනායක බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1050/2019

 

N.W.M Rajanayake Bandara Vs. Department of Agriculture, Peradeniya - RTICAppeal/1553/2019

Appellant: N.W.M Rajanayake Bandara

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1553/2019

 

N.W.M Rajanayake Bandara Vs. Department of Agriculture, Peradeniya - RTICAppeal/1558/2019

Appellant: N.W.M Rajanayake Bandara

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1558/2019

 

එන්. ඩබ්. ප්‍රියංකා මල්කාන්ති එ. සී/ස විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය වත්තේගම - RTICAppeal/1146/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්. ප්‍රියංකා මල්කාන්ති

පොදු අධිකාරිය: සී/ස විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය වත්තේගම

අභියාචනා දිනය: 17.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1146/2019

 

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීමේ සංගමය එ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු මැද පළාත - RTICAppeal/1014/2019

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීමේ සංගමය

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු මැද පළාත

අභියාචනා දිනය: 28.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1014/2019

 

නිලන්ත පියරත්න එ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/843/2019

අභියාචක: නිලන්ත පියරත්න

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 19.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/843/2019

 

නිලන්ත ප්‍රියරත්න එ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ , හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/969/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.05.07

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/969/2019

 

O.K.A. Pathmasiri .Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/1179/2019

Appellant: O.K.A. Pathmasiri

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1179/2019

 

පි.ඒ.ආර්.එස්. පෙරේරා එ. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/178/2018

අභියාචක: යූ.පි.ඒ.කේ. වීරසූරිය

පොදු අධිකාරිය: තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 17.12.2018, 19.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/178/2018

 

පි.කේ.සි. විමලසුරිය එ. වැලිගම නගර සභාව - RTICAppeal/1452/2019

අභියාචක: පි.කේ.සි. විමලසුරිය

පොදු අධිකාරිය: වැලිගම නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1452/2019

 

P.K.  Harischrandra  Vs.  Survey Department - RTICAppeal/1026/2019

Appellant: P.K. Harischrandra

Public Authority: Survey Department

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1026/2019

 

පී. කිංස්ලි පෙරේරා එ. පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරය  - RTICAppeal/450/2018

අභියාචක: පී. කිංස්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරය

අභියාචනා දිනය: 27.11.2018, 16.01.2019, 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/450/2018

 

P.M.N.S. Bandara Vs. Department of Examinations - RTICAppeal/853/2019

Appellant: P.M.N.S. Bandara

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/853/2019

 

පී. නිශාන්ත එ. ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය සබරගමුව පළාත් සභාව  - RTICAppeal/839/2019

අභියාචක: පී. නිශාන්ත

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය සබරගමුව පළාත් සභාව

අභියාචනා දිනය: 19.03.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/839/2019

 

පී.එස්. ද සිල්වා එ. මහරගම නගර සභාව - RTICAppeal/1246/2019

අභියාචක: පී.එස්. ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: මහරගම නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.08.20

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1246/2019

 

ප්‍රදීප් කේ. සේනාධිර එ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර  - RTICAppeal/979/2019

අභියාචක: ප්‍රදීප් කේ. සේනාධිර

පොදු අධිකාරිය: කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/979/2019

 

පේමරාජ දහනායක එ. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/985/2019

අභියාචක: පේමරාජ දහනායක

පොදු අධිකාරිය: ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019, 28.05.2019, 27.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/985/2019

 

Premarajah Dahanayake Vs. Department of Labour - RTICAppeal/1094/2019

Appellant: Premarajah Dahanayake

Public Authority: Department of Labour

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1094/2019

 

Prof. M W C N K Rambukwella v University of Peradeniya - RTICAppeal/1358/2019

Appellant: Prof. M W C N K Rambukwella

Public Authority: University of Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 01.10.2019; 10.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1358/2019

 

ආර්.ඒ.එස්.එල්. රණසිංහ එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මීරිගම - RTICAppeal/1007/2019

අභියාචක: ආර්.ඒ.එස්.එල්. රණසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මීරිගම

අභියාචනා දිනය: 21.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1007/2019

 

R.B.S. Chandra Bandara v. Department of Land Commissioner General - RTICAppeal/1227/2019

Appellant: R.B.S. Chandra Bandara

Public Authority: Department of Land Commissioner General

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1227/2019

 

R. Balasubramaniam v NPC - RTICAppeal/847/2019

Appellant: R. Balasubramaniam

Public Authority: NPC

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/847/2019

 

ආර්.සී.කේ. ගුණසේන එ. ලංකා බැංකුව - RTICAppeal/1337/2019

අභියාචක: ආර්.සී.කේ. ගුණසේන

පොදු අධිකාරිය: ලංකා බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 2019.11.04

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1337/2019

 

ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි එ. සෞඛ්‍ය , දේශීය වෛද්‍ය පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා, සමාජ සුභ සාධන සහ ග්‍රාමීය විද

අභියාචක: ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය , දේශීය වෛද්‍ය පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා, සමාජ සුභ සාධන සහ ග්‍රාමීය විදුලි බලය යෙදීමේ අමාත්‍යාංශය, නැගෙනහිර පළාත, ත්‍රිකුණාමලය

අභියාචනා දිනය: 02.04.2019; 23.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/883/2019

 

R.H.P. Perera v. Sri Lanka Press Association - RTICAppeal/1046/2019

Appellant: R.H.P. Perera

Public Authority: Sri Lanka Press Association

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1046/2019

 

ආර්.එල්.එස්. ප්‍රියලාල් එ. සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර - RTICAppeal/1048/2019

අභියාචක: ආර්.එල්.එස්. ප්‍රියලාල් ර

පොදු අධිකාරිය: සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1048/2019

 

ආර්.එම්.එච්.ටි. රත්නායක එ. යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව - RTICAppeal/893/2019

අභියාචක: ආර්.එම්.එච්.ටි. රත්නායක

පොදු අධිකාරිය: යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/893/2019

 

R. Muthukumaran v. Jaffna Ramanathan Hindu Ladies College/ Ministry of Education - RTICAppeal/1251/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Jaffna Ramanathan Hindu Ladies College/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1251/2019

 

R. Muthukumaran v Provincial Department of Education, Northern Province - RTICAppeal/1238/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1238/2019

 

R. Muthukumaran vs. Ministry of Education - RTICAppeal/949/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/949/2019

 

ආර්.පී. ජයසීලන් එ. වයඹ ජනකලා පදනම - RTICAppeal/1112/2019

අභියාචක: ආර්.පී. ජයසීලන්

පොදු අධිකාරිය: වයඹ ජනකලා පදනම

අභියාචනා දිනය: 23.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1112/2019

 

R.S. Hettiarachchi  vs. Ministry of Health Food and Indigenous Medicine - RTICAppeal/848/2019

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: Ministry of Health Food and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/848/2019

 

R.S. Hettiarachchi vs. National Lotteries Board - RTICAppeal/849/2019

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: National Lotteries Board

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/849/2019

 

R Stanely v Sri Lanka Police - RTICAppeal/621/2019

Appellant: R Stanely

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 22.01.2019; 26.03.2019; 02.07.2019; 26.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/621/2019

 

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1162/2019

අභියාචක: රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි

පොදු අධිකාරිය: ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1162/2019

 

Ranjani Pathirage Vs. Rural Development Bank - RTICAppeal/931/2019

Appellant: Ranjani Pathirage

Public Authority: Rural Development Bank

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/931/2019

 

ආර්.එම්. ජයතිලක එ. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/1104/2019

අභියාචක: ආර්.එම්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1104/2019

 

ආර්.එම්. නවරත්න බණ්ඩා එ. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1030/2019

අභියාචක: ආර්.එම්. නවරත්න බණ්ඩා

පොදු අධිකාරිය: වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1030/2019

 

Roshan Ranasinghe v Urban Development Authority - RTICAppeal/1380/2019

Appellant: Roshan Ranasinghe

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1380/2019

 

Rukshan  Osward  Vs.   Pensions   Department  Maliugakanda - RTICAppeal/1016/2019

Appellant: Rukshan  Osward

Public Authority: Pensions   Department  Maliugakanda

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1016/2019

 

එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ එ. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/1089/2019

අභියාචක: එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 2019.06.18; 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1089/2019

 

S.A.S. Kudagama .Vs. Ministry Of Education - RTICAppeal/1557/2019

Appellant: S.A.S. Kudagama

Public Authority: Ministry Of Education

Dates of Appeal Hearing: 21.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1577/2019

 

එස්. ඒ.එස්.පී. සේනාරත්න එ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/962/2019

අභියාචක: එස්.ඒ.එස්.පී. සේනාරත්න

පොදු අධිකාරිය: ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 07.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/962/2019

 

S.A.S.Upendra v. CEB - RTICAppeal/1244/2019

Appellant: S.A.S.Upendra

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1244/2019

 

S. Ariyaratne .Vs. Airport And Aviation Service Limited - RTICAppeal/1105/2019

Appellant: S. Ariyaratne

Public Authority: Airport And Aviation Service Limited

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1105/2019

 

එස් බී ආර් එන් ඒ හේරත් එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1333/2019

අභියාචක: එස් බී ආර් එන් ඒ හේරත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1333/2019

 

එස්. ජී. එඩ්මන් එ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය  - RTICAppeal/1110/2019

අභියාචක: එස්. ජී. එඩ්මන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය 

අභියාචනා දිනය: 2019.09.24

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1110/2019

 

S.H. Dayarathna vs. Surveyor Office Hambanthota - RTICAppeal/936/2019

Appellant: S.H. Dayarathna

Public Authority: Surveyor Office Hambanthota

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/936/2019

 

එස්.එච්. දයාරත්න එ. ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/875/2019

අභියාචක: එස්.එච්. දයාරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 26.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/875/2019

 

එස්. එච්. හැරිසන් එ. මහරගම නගර සභාව - RTICAppeal/1242/2019

අභියාචක: එස්. එච්. හැරිසන්

පොදු අධිකාරිය: මහරගම නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 20.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1242/2019

 

S.M.A Senanayake Vs. Provincial Department of Health Services, North Central Province - RTICAppeal/1088/2019

Appellant: S.M.A Senanayake

Public Authority: Provincial Department of Health Services, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1088/2019

 

S.M.D.M.M Samaraweera v. Information Communication Technology Agency of Sri Lanka - RTICAppeal/1297/2019

Appellant: S.M.D.M.M Samaraweera

Public Authority: Information Communication Technology Agency of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1297/2019

 

S.N.P Kumara Vs. Provincial Education Office, Sabaragamuwa Province - RTICAppeal/1555/2019

Appellant: S.N.P Kumara

Public Authority: Provincial Education Office, Sabaragamuwa Province

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1555/2019

 

S.P. Fonseka Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/1040/2019

Appellant: S.P. Fonseka

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1040/2019

 

S. Parthiban v Magistrates Court Hatton - RTICAppeal/1185/2019

Appellant: S. Parthiban

Public Authority: Magistrates Court Hatton

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1185/2019

 

S.R. Sethara V. Ministry of Education - RTICAppeal/977/2019

Appellant: S.R. Sethara

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/977/2019

 

සමන් කාරියවසම් එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගෝනපීනුවල  - RTICAppeal/978/2019

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගෝනපීනුවල 

අභියාචනා දිනය: 03.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/978/2019

 

Sashee de Mel v. Presidential Secretariat- RTICAppeal/1494/2019

Appellant: Sashee de Mel

Public Authority: Presidential Secretariat-

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019, 27.08.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1494/2019

 

එස්.සි.එල්.කේ.වික්‍රමරත්න එ. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය - RTICAppeal/1102/2019

අභියාචක: එස්.සි.එල්.කේ.වික්‍රමරත්න

පොදු අධිකාරිය: සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

අභියාචනා දිනය: 15.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1102/2019

 

Senarath Arachchi .Vs. Katuwana Divisional Secritariat Middeniya - RTICAppeal/825/2019

Appellant: Senarath Arachchi

Public Authority: Katuwana Divisional Secritariat Middeniya

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/825/2019

 

Senarath Arachichi .Vs. Divisional Secretariet Walasmulla - RTICAppeal/827/2019

Appellant: Senarath Arachichi

Public Authority: Divisional Secretariet Walasmulla

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/827/2019

 

සෙනරත් රත්නායක සුනිල් එ .අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය  - RTICAppeal/1421/2019

අභියාචක: කේ. එස්.කේ. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.29

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1421/2019

 

Senerath Upali Yahalegedara Vs. Sri Lanka Railway - RTICAppeal/1039/2019

Appellant: Senerath Upali Yahalegedara

Public Authority: Sri Lanka Railway

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1039/2019

 

ශ්‍රීන් සරුර් එ. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය - RTICAppeal/01/2018

අභියාචක: ශ්‍රීන් සරුර්

පොදු අධිකාරිය: අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය; 15/05/2018, 10/07/2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

එස්.එම්.චම්පික මනෝජ් දිලුෂ කුමාර එ. ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමගම - RTICAppeal/1122/2019

අභියාචක: එස්.එම්.චම්පික මනෝජ් දිලුෂ කුමාර

පොදු අධිකාරිය: ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමගම

අභියාචනා දිනය: 15.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1122/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/1075/

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1075/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/1076/

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1076/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/1077/

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1077/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/1078/

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1078/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/1079/

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.22

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1079/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ. දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/86

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/860/2019

 

එස්.එස්.විජේවික්‍රම එ. ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්බලන්ගොඩ - RTICAppeal/1195/2019

අභියාචක: එස්.එස්.විජේවික්‍රම

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්බලන්ගොඩ

අභියාචනා දිනය: 2019.09.02

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1195/2019

 

Sunil Shantha Amarasinghe v. Land Title Settlement Department - RTICAppeal/1052/2019

Appellant: Sunil Shantha Amarasinghe

Public Authority: Land Title Settlement Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1052/2019

 

Susantha. B. Kurukulasuriya  Vs.  Ministry   of   Education - RTICAppeal/1015/2019

Appellant: Susantha. B. Kurukulasuriya

Public Authority: Ministry   of   Education

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1015/2019

 

T D S H Gunasena v Institute Of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL) - RTICAppeal/946/2019

Appellant: T D S H Gunasena

Public Authority: Institute Of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 28.05.2019; 08.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/946/2019

 

ටී.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම එ. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත - RTICAppeal/1279/2019

අභියාචක: ටී.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1279/2019

 

ටී.කේ. ප්‍රේමතිලක එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාතර - RTICAppeal/901/2019

අභියාචක: ටී.කේ. ප්‍රේමතිලක

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනා දිනය: 2019.09.17

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/901/2019

 

T.L.I. Fernando v. Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine - RTICAppeal/1111/2019

Appellant: T.L.I. Fernando

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1111/2019

 

ටී.එම්. නිහාල් එ. පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම් කාර්යාලය- කථා නායක කාර්යාලය - RTICAppeal/1093/2019

අභියාචක: ටී.එම්. නිහාල්

පොදු අධිකාරිය: පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම් කාර්යාලය- කථා නායක කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 25.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1093/2019

 

T.M Piyal Ranjith Vs. Department of Corporative Development - RTICAppeal/929/2019

Appellant: T.M Piyal Ranjith

Public Authority: Department of Corporative Development

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/929/2019

 

ටී.එම්. ඩබ්ලිව්. පී. ගුරුගේ එ. තැපැල් මූලස්ථානය - RTICAppeal/1263/2019

අභියාචක: ටී.එම්. ඩබ්ලිව්. පී. ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: තැපැල් මූලස්ථානය

අභියාචනා දිනය: 03.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1263/2019

 

T.P. WickramaArachchi v. Department of Examination - RTICAppeal/1170/2019

Appellant: T.P. WickramaArachchi

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 26.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1170/2019

 

T. S. J. Peiris v Sri Lanka Customs - RTICAppeal/889/2019

Appellant: T. S. J. Peiris

Public Authority: Sri Lanka Customs

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/889/2019

 

T. Udheyakumar v Presidential Secretariat - RTICAppeal/1092/2019

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1092/2019

 

ටී.ඒ. හේමචන්ද්‍ර එ. වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1032/2019

අභියාචක: ටී.ඒ. හේමචන්ද්‍ර

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1032/2019

 

U.P.A.K. Weerasooriya v. Department of Zoology - RTICAppeal/1049/2019

Appellant: U.P.A.K. Weerasooriya

Public Authority: Department of Zoology

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1049/2019

 

උයනගේ ශාන්ති එ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1057/2019

අභියාචක: උයනගේ ශාන්ති

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1057/2019

 

වී.බි. එස්. වීරකෝන් එ. රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/854/2019

අභියාචක: වී.බි. එස්. වීරකෝන්

පොදු අධිකාරිය: රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 06.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/854/2019

 

වී. ගුණවර්ධන එ. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1091/2019

අභියාචක: වී. ගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 25.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1091/2019

 

Verite v. Comptroller General's Office - RTICAppeal/1226/2019

Appellant: Verite

Public Authority: Comptroller General's Office

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1226/2019

 

Verite v. Comptroller General's Office - RTICAppeal/1226-A/2019

Appellant: Verite

Public Authority: Comptroller General's Office

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1226-A/2019

 

ඩබ්ලිව්. ඒ. ආර්. කුමාරසිරි එ. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/1020/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.05.28; 2019.07.09

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1020/2019

 

W.A Terrance Fernando Vs. Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council - RTICAppeal/1033/2019

Appellant: W.A Terrance Fernando

Public Authority: Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1033/2019

 

W.D. Galgodella vs. Department of Co-operative Development  - RTICAppeal/846/2019

Appellant: W.D. Galgodella

Public Authority: Department of Co-operative Development

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/846/2019

 

W.G.  Sisira  Shantha   Vs.  Zonal   Education   Office   Dehiowita - RTICAppeal/1002/2019

Appellant: W.G.  Sisira  Shantha

Public Authority: Zonal   Education   Office   Dehiowita

Dates of Appeal Hearing: 10.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1002/2019

 

ඩබ්ලිව්.කේ.එම්.ආර්. ඩයස් එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කළුතර - RTICAppeal/811/2019

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.කේ.එම්.ආර්. ඩයස්

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කළුතර

අභියාචනා දිනය: 10.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/811/2019

 

ඩබ්ලිව්. ඩයස් එදිරිසිංහ එ. ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්බලන්ගොඩ - RTICAppeal/814/2019

අභියාචක: ඩබ්ලිව්. ඩයස් එදිරිසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්බලන්ගොඩ

අභියාචනා දිනය: 10.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/814/2019

 

W.M.S. Sirimenike v. Kotikawatta Mulleriya Pradeshiya Sabha - RTICAppeal/833/2019

Appellant: W.M.S. Sirimenike

Public Authority: Kotikawatta Mulleriya Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/833/2019

 

W.M.S. Sirimenike v. National Water Supply & Drainage Board - RTICAppeal/856/2019

Appellant: W.M.S. Sirimenike

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/856/2019

 

ඩබ්ලිව්.ආර්. රාජපක්ෂ එ. තැපැල් මූලස්ථානය - RTICAppeal/1264/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1264/2019

 

වසන්ත ආරියසිංහ  එ. රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - RTICAppeal/1365/2019

අභියාචක: වසන්ත ආරියසිංහ

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව

අභියාචනා දිනය: 2019.10.08

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1365/2019

 

වසන්ත ආරියසිංහ එ. රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - RTICAppeal/1208/2019

අභියාචක: වසන්ත ආරියසිංහ

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව

අභියාචනා දිනය: 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1208/2019

 

වසන්ත සමරසිංහ එ. කුඩා තේවතු රබර් පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය - RTICAppeal/1499/2019

අභියාචක: වසන්ත සමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: කුඩා තේවතු රබර් පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය

අභියාචනා දිනය: 2019.10.15

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1499/2019

 

වෙළබඩගේ රූපා ජයරත්න එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1127/2019

අභියාචක: වෙළබඩගේ රූපා ජයරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 02.07.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1127/2019

 

වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ එ. මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව  - RTICAppeal/902/2019

අභියාචක: වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/902/2019

 

Y. Jayawickrama Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/733/2018

Appellant: Y.Jayawickrama

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/733/2018

 

වයි. එස්. ඩබ්. විතාරණ එ. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව - RTICAppeal/895/2019

අභියාචක: වයි. එස්. ඩබ්. විතාරණ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව

අභියාචනා දිනය: 23.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/895/2019

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

බී චමාලි එ. [...]

අභියාචක: බී. චමාලි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, පානදුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

එච්. ඒ. පී. එන්. [...]

අභියාචක: එච්. ඒ. පී. එන්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

කේ.යු. පුෂ්පකුමාර [...]

අභියාචක: කේ.යු. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 14.08.2018; 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

කේ ඩී සී පී [...]

අභියාචක: කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1242/2019

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

විරාජ් මනම්පේරි එ. [...]

අභියාචක: විරාජ් මනම්පේරි

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර

අභියාචනා දිනය: 04.11.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2019

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

ප්‍රදීප් කමල් [...]

අභියාචක: ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 17.09.2018; 29.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

ඩබ්. ඒ. පී. [...]

අභියාචක: ඩබ්. ඒ. පී. දිල්රුක්ෂි

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/136/2018

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල [...]

අභියාචක: එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජී. ඉරේෂා මනෝජා [...]

අභියාචක: ජී. ඉරේෂා මනෝජා කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලය, මාතර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/062/2018

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

ඩබ්. එම්. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්. එම්. එස්. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 01.06.2018, 21.06.2018, 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/188/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018; 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/383/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/382/2018

 

ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/634/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/538/2018

 

දික්මාදුගොඩ  එ. [...]

අභියාචක: දික්මාදුගොඩ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/283/2017

 

දුලිප් චන්දන එ [...]

අභියාචක: දුලිප් චන්දන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 05.02.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/765/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018

 

සමන් කාරියවසම්  එ. [...]

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් ස්ථානය, තෙලිකඩ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 08.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2018