පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

A.G.S.R. Rajapaksa .Vs. National Police Commission - RTICAppeal/1160/2019

Appellant: A.G.S.R. Rajapaksa

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 26.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1160/2019

 

A.G.S Raveendra Rajapaksha Vs Police Station, Peradeniya - RTICAppeal/1060/2019

Appellant: A.G.S Raveendra Rajapaksha

Public Authority: Police Station, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1060/2019

 

A.J Rumy Vs. UDA - RTICAppeal/671/2018

Appellant: A.J Rumy

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/671/2018

 

A S N Amarasinghe V Department Examination - RTICAppeal/1414/2019

Appellant: A S N Amarasinghe

Public Authority: Department Examination

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2019

ඒ.ඩබ්ලිව්. මධුෂාණි එ. ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව - RTICAppeal/1150/2019

අභියාචක: ඒ.ඩබ්ලිව්. මධුෂාණි

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 2019.11.26

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1150/2019

 

ඒ ඒ ඩී ශාන්ත කුමාර එ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - RTICAppeal/1386/2019

අභියාචක: ඒ ඒ ඩී ශාන්ත කුමාර

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1386/2019

 

Arokinanthan v Ministry of Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs - RT

Appellant: Arokinanthan

Public Authority: Ministry of Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs

Dates of Appeal Hearing: 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1100/2019

 

සි.නානායක්කාර එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,මීරිගම - RTICAppeal/966/2019

අභියාචක: සි.නානායක්කාර

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,මීරිගම

අභියාචනා දිනය: 09.04.2019, 23.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/966/2019

 

D.M. Tharindu Chameera v Ministry of Education - RTICAppeal/1109/2019

Appellant: D.M. Tharindu Chameera

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1109/2019

 

DMMN Dhanapala v Public Service Commission - RTICAppeal/686/2018

Appellant: DMMN Dhanapala

Public Authority: Public Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/686/2018

 

Dr Sriranganathan Darshanan v University of Jaffna - RTICAppeal/649/2018

Appellant: Dr Sriranganathan Darshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 22.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/649/2018

 

F. Sabra Zahid v. Ministry of Justice - RTICAppeal/331/2018

Appellant: F. Sabra Zahid

Public Authority: Ministry of Justice

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/331/2018

 

G.S. Wijewardene v. Kurunegala Plantation Ltd - RTICAppeal/1224/2019

Appellant: G.S. Wijewardene

Public Authority: Kurunegala Plantation Ltd

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1224/2019

 

Gemunu S. Wijewardana v Ministry of Public Enterprise and Kandy City Development  - RTICAppeal/662/2018

Appellant: Gemunu S. Wijewardana

Public Authority: Ministry of Public Enterprise and Kandy City Development

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019, 23.04.2019, 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/662/2018

 

H.D. Hapuarachchi v. Ministry of Education - RTICAppeal/850/2019

Appellant: H.D. Hapuarachchi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/850/2019

 

H.D. Hapuarachchi v. Ministry of Education - RTICAppeal/851/2019

Appellant: H.D. Hapuarachchi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/851/2019

 

H.D. Hapuarachchi v. Ministry of Education - RTICAppeal/852/2019

Appellant: H.D. Hapuarachchi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/852/2019

 

එච්.ජී. ලාල් ගමගේ එ. පොලිස් මූලස්ථානය - RTICAppeal/1051/2019

අභියාචක: එච්.ජී. ලාල් ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් මූලස්ථානය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1051/2019

 

අයි.ජී.එල්. ජයවීර එ. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1206/2019

අභියාචක: අයි.ජී.එල්. ජයවීර

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1206/2019

 

කේ.ආර්.එම්.යූ. බණ්ඩාර එ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය - RTICAppeal/1203/2019

අභියාචක: කේ.ආර්.එම්.යූ. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

අභියාචනා දිනය: 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1203/2019

 

කේ. ආර්. සාලිය වික්‍රමසිංහ එ.  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/247/2018

අභියාචක: කේ. ආර්. සාලිය වික්‍රමසිංහ

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/247/2018

 

K.U Dhammika v Ocean View Development Company (PVT) - RTICAppeal/862/2019

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 23.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/862/2019

 

කේ.යූ. ධම්මික එ. ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම - RTICAppeal/1047/2019

අභියාචක: කේ.යූ. ධම්මික

පොදු අධිකාරිය: ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම

අභියාචනා දිනය: 30.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1047/2019

 

L. Abeykoon v. Attorney General’s Department - RTICAppeal/310/2018

Appellant: L. Abeykoon

Public Authority: Attorney General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/310/2018

 

Lasantha de Silva v University of Sabaragamuwa - RTICAppeal/699/2018

Appellant: Lasantha de Silva

Public Authority: University of Sabaragamuwa

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/699/2018

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. අනුරාධපුර මහා රෝහල - RTICAppeal/1206/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: අනුරාධපුර මහා රෝහල

අභියාචනා දිනය: 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1206/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල - RTICAppeal/1207/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල

අභියාචනා දිනය: 06.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1207/2019

 

M.I.Naushath vs. Ministry of National Policies and Economic Affairs - RTICAppeal/1063/2019

Appellant: M.I.Naushath

Public Authority: Ministry of National Policies and Economic Affairs

Dates of Appeal Hearing: 22.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1063/2019

 

M.I Nowasath V Ministry Of National Policies, Economic Affairs - RTICAppeal/1470/2019

Appellant: M.I Nowasath

Public Authority: Ministry Of National Policies, Economic Affairs

Dates of Appeal Hearing: 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1470/2019

 

එම්. එන්. විනිෂියා එ ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය  - RTICAppeal/796-972/2019

අභියාචක: එම්. එන්. විනිෂියා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/796-972/2019

 

Mohamed Razmi Vs. Urban Development Authority - RTICAppeal/744/2018

Appellant: Mohamed Razmi

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 26.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/768/2018

 

N.D Supun Viraj Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/1099/2019

Appellant: N.D Supun Viraj

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1099/2019

 

N.D Supun Viraj Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/1115/2019

Appellant: N.D Supun Viraj

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1115/2019

 

Nadeesha Aberathne v. Ministry of Education - RTICAppeal/1357/2019

Appellant: Nadeesha Aberathne

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 21.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1357/2019

 

Namini Wijedasa v Urban Development Authority (UDA) - RTICAppeal/565/2018

Appellant: Namini Wijedasa

Public Authority: Urban Development Authority (UDA)

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019, 23.07.2019, 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/565/2018

 

Nilshan Fonseka v National Water Supply and Drainage Board - RTICAppeal/894/2019

Appellant: Nilshan Fonseka

Public Authority: National Water Supply and Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/894/2019

 

Nipunika Shashika Gamage v Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd - RTICAppeal/1001/2019

Appellant: Nipunika Shashika Gamage

Public Authority: Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1001/2019

 

Nuwan Thilakaratne V. Securities & Exchange Commission of Sri Lanka - RTICAppeal/1437/2019

Appellant: Nuwan Thilakaratne

Public Authority: Securities & Exchange Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1437/2019

 

පි.යූ.පි. කුමාර ද සිල්වා එ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය - RTICAppeal/1215/2019

අභියාචක: පි.යූ.පි. කුමාර ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 09.09.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1215/2019

 

P.W.S. Perera .Vs. Divisional Secretariat Haliela - RTICAppeal/1205/2019

Appellant: P.W.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat Haliela

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1205/2019

 

G. Premawathi vs. Pradeshiya Sabha Batapola - RTICAppeal/592/2018

Appellant: G. Premawathi

Public Authority: Pradeshiya Sabha Batapola

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/592/2018

 

R.M. Jayatileka .Vs. Ministry Of Education - RTICAppeal/1229/2019

Appellant: R.M. Jayatileka

Public Authority: Ministry Of Education

Dates of Appeal Hearing: 23.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1229/2019

 

ආර් ආර් ජේ කේ ආර් ජයසුරිය එ. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/1353/2019

අභියාචක: ආර් ආර් ජේ කේ ආර් ජයසුරිය

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.27

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1353/2019

 

Sankitha Gunaratne v. Department of Wildlife Conservation - RTICAppeal/197/2018 

Appellant: Sankitha Gunaratne

Public Authority: Department of Wildlife Conservation

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/197/2018

 

Shalomi Daniel v. Ministry of Education- RTICAppeal/1379/2019

අභියාචක: Shalomi Daniel

පොදු අධිකාරිය: Ministry of Education

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1386/2019

 

සුසැරි සෙවණ එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/1235/2019

අභියාචක: සුසැරි සෙවණ

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 2019.09.23

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1235/2019

 

T.A.Hemachandra vs. Crime Division, Police Headquarters  - RTICAppeal/952/2019

Appellant: T.A.Hemachandra

Public Authority: Crime Division, Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/952/2019

 

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්, ශ්‍රී ලංකා එ. මුල්‍ය කටයුතු ඔම්බුඩ්ස්මන් කාර්යාලය, කොළඹ - RTICAppeal/711/2019

අභියාචක: ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්, ශ්‍රී ලංකා

පොදු අධිකාරිය: මුල්‍ය කටයුතු ඔම්බුඩ්ස්මන් කාර්යාලය, කොළඹ

අභියාචනා දිනය: 12.02.2019, 21.05.2019, 17.09.2019, 01.10.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/711/2019

 

Transparency International Sri Lanka v Sri Lanka Insurance Corporation - RTICAppeal/1352/2019

Appellant: Transparency International Sri Lanka

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 01.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1352/2019

 

U.G.C.R. Wimalasena v Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd - RTICAppeal/1000/2019

Appellant: U.G.C.R. Wimalasena

Public Authority: Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1000/2019

 

Ujitha B. Dissanayake v. Urban Development Authority – North Central Provincial Office- RTICAppeal/1197/2019

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Urban Development Authority – North Central Provincial Office

Dates of Appeal Hearing: 26.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1197/2019

 

වී. එච්. මල්ලිකා රත්නලතා එ.  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - RTICAppeal/29/2018

අභියාචක: වී. එච්. මල්ලිකා රත්නලතා

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/29/2018

 

W.M.S.M.B Samarakoon vs. Divisional Secretariat- Haguranketha - RTICAppeal/324/2018

Appellant: W.M.S.M.B Samarakoon

Public Authority: Divisional Secretariat- Haguranketha

Dates of Appeal Hearing: 10.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/324/2018

 

Z. Thasleen v Public Service Commission - RTICAppeal/1074/2019

Appellant: Z. Thasleen

Public Authority: Public Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1074/2019

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

බී චමාලි එ. [...]

අභියාචක: බී. චමාලි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, පානදුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

එච්. ඒ. පී. එන්. [...]

අභියාචක: එච්. ඒ. පී. එන්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

කේ.යු. පුෂ්පකුමාර [...]

අභියාචක: කේ.යු. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 14.08.2018; 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

කේ ඩී සී පී [...]

අභියාචක: කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1242/2019

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

විරාජ් මනම්පේරි එ. [...]

අභියාචක: විරාජ් මනම්පේරි

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර

අභියාචනා දිනය: 04.11.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2019

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

ප්‍රදීප් කමල් [...]

අභියාචක: ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 17.09.2018; 29.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

ඩබ්. ඒ. පී. [...]

අභියාචක: ඩබ්. ඒ. පී. දිල්රුක්ෂි

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/136/2018

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල [...]

අභියාචක: එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජී. ඉරේෂා මනෝජා [...]

අභියාචක: ජී. ඉරේෂා මනෝජා කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලය, මාතර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/062/2018

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

ඩබ්. එම්. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්. එම්. එස්. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 01.06.2018, 21.06.2018, 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/188/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018; 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/383/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/382/2018

 

ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/634/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/538/2018

 

දික්මාදුගොඩ  එ. [...]

අභියාචක: දික්මාදුගොඩ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/283/2017

 

දුලිප් චන්දන එ [...]

අභියාචක: දුලිප් චන්දන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 05.02.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/765/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018

 

සමන් කාරියවසම්  එ. [...]

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් ස්ථානය, තෙලිකඩ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 08.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2018